จ่ายยังไง ให้ลดหนี้

จ่ายตรง จ่ายครบ

 • สบายใจหายห่วง
 • ไม่มีดอกเบี้ย(แล้วแต่ประเภทของสินค้า)
 • ไม่มีค่าทวงถามหนี้

จ่ายเกิน

 • ถ้ามีหนี้สรุปยอดแล้ว ส่วนที่จ่ายเกินจะถูกนำไปตัดหนี้ที่สรุปยอดแล้ว
 • ถ้าไม่มีหนี้สรุปยอดแล้ว ส่วนที่จ่ายเกินจะถูกนำไปเพิ่มเป็นเงินที่จ่ายเข้ามาเกิน เพื่อลดหนี้ครั้งต่อไป

จ่ายตรง แต่ไม่ครบ

 • มีดอกเบี้ยจากยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ
 • มีดอกเบี้ยของยอดที่จ่ายไม่ครบ
 • อาจมีผลต่อประวัติการชำระหนี้

ไม่จ่าย

 • มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ
 • มีค่าทวงถามหนี้
 • อาจมีผลต่อประวัติการชำระหนี้

จ่ายช้า แต่ครบ

 • มีดอกเบี้ยจากยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่จ่าย
 • มีค่าทวงถามหนี้
 • อาจมีผลต่อประวัติการชำระหนี้
Scroll to Top