เงินทุนหมุนเวียนหมายถึงอะไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

เงินทุนหมุนเวียนหมายถึงอะไร

เงินทุนหมุนเวียนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ สามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้ทันกำหนด และมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนขยายกิจการ ในบทความนี้ สยาม เซย์ซอนจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่า เงินทุนหมุนเวียนหมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ และมีวิธีคำนวณเงินทุนหมุนเวียนอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินทุนหมุนเวียนหมายถึงอะไร

เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หมายถึง เงินทุนที่ธุรกิจใช้ในการดำเนินภาคส่วนต่างๆ ประจำวัน เพื่อให้กิจการเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเงินทุนหมุนเวียนคำนวณจากสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) ลบด้วยหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ซึ่งแสดงให้เห็นสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ถ้าเงินทุนหมุนเวียนมีค่าบวก แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี แต่ถ้ามีค่าติดลบ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเงินในระยะสั้นได้

ความสำคัญของเงินทุนหมุนเวียนต่อธุรกิจ

เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลายประการ ได้แก่

 • ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการดำเนินงานประจำวัน
 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้ทันเวลา เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่า ฯลฯ
 • ช่วยให้ธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนซื้อสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร
 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถพิจารณาให้สินเชื่อการค้ากับลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม

วงจรเงินทุนหมุนเวียนคืออะไร

วงจรเงินทุนหมุนเวียน (Cash Conversion Cycle) คือ ระยะเวลาที่ธุรกิจใช้ในการเปลี่ยนสินค้าคงคลังให้กลายเป็นเงินสด ซึ่งเริ่มตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การขายสินค้า ไปจนถึงการได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า ถ้าวงจรเงินทุนหมุนเวียนสั้น แสดงว่าธุรกิจมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและลูกหนี้ แต่ถ้าวงจรยาว อาจส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหาสภาพคล่องได้

วิธีคำนวณเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในงบการเงิน

วิธีคำนวณเงินทุนหมุนเวียนสุทธิในงบการเงิน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) สามารถคำนวณได้จากงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยนำสินทรัพย์หมุนเวียนมาหักลบด้วยหนี้สินหมุนเวียน โดยองค์ประกอบของทั้ง 2 ปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี ประกอบไปด้วย

 • เงินสด เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ลูกหนี้การค้า ยอดเงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อไปแล้ว
 • สินค้าคงเหลือ มูลค่าของวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูปที่รอการขาย

 

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่ธุรกิจต้องชำระภายใน 1 ปี ประกอบไปด้วย

 • เจ้าหนี้การค้า ยอดเงินที่ธุรกิจต้องจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อมาแล้ว

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ธุรกิจยังไม่ได้จ่ายชำระ เช่น ดอกเบี้ยค้างจ่าย ภาษีค้างจ่าย เป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจากงบการเงิน

สมมติบริษัท A มีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินปี 2566 ดังนี้

 • สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 500,000 บาท (เงินสด 100,000 + ลูกหนี้ 200,000 + สินค้าคงเหลือ 200,000)
 • หนี้สินหมุนเวียนรวม 300,000 บาท (เจ้าหนี้ 150,000 + ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 150,000)

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน

= 500,000 – 300,000

= 200,000 บาท

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น

 1. ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีกและบริการมักมีรอบการเปลี่ยนเป็นเงินสดสั้นกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
 2. ระยะเวลาในการให้เครดิตลูกหนี้และการได้รับเครดิตเจ้าหนี้
 3. การจัดการสินค้าคงคลัง ถ้ามีสินค้าคงคลังสูง จะใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น
 4. ฤดูกาลและวงจรธุรกิจ ธุรกิจบางประเภทมียอดขายผันผวนตามฤดูกาล ต้องมีการวางแผนเงินทุนหมุนเวียนล่วงหน้า
 5. อัตราการเติบโตของยอดขาย ถ้ายอดขายเติบโตเร็ว ก็มักต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถประมาณการความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม และวางแผนจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้

สรุปเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนหมายถึงอะไร

สรุปเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนหมายถึงอะไร

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอดและความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ เพราะช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ สามารถชำระหนี้ระยะสั้นทันเวลา มีเงินทุนในการลงทุนขยายกิจการ และป้องกันปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และติดตามเงินทุนหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ เพื่อต่อยอดละเพิ่มโอกาสแก่กิจการของคุณ สยาม เซย์ซอนพร้อมให้บริการ ติดต่อขอรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ โทร. 02-0963121

Share on
Scroll to Top